Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji
Gminna Biblioteka Publiczna w Drwini zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka-drwinia.pl
Dane teleadresowe jednostki
Gminna Biblioteka Publiczna w Drwini
32-709 Drwinia 199
NIP 8681887243
REGON 120619420
Data publikacji strony internetowej : 08.02.2012
Data ostatniej istotnej aktualizacji : 17.12.2020
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 18.11.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Drwini.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w prawie dostępności : Anna Szczygieł
Teleofon : 12 284-90-13
e-mail : bibliotekagrobla@interia.pl
Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostepnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. w przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika praw Obywatelskich : www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
Gminna Biblioteka Publiczna w Drwini
Budynek posiada dwie kondygnacje. Do budynku prowadzi jedno wejście, schody(1 stopień) bez podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. Biblioteka znajduje się na parterze budynku. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku oraz drzwi do biblioteki jest dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Brak jest toalet dla osób z niepełnosprawnościami. Brak wyznaczonego parkingu dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Biblioteka Filialna w Grobli
Biblioteka mieści się na parterze budynku. Do budynku prowadzą 2 wejścia główne z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Szerokość drzwi wejściowych do budynku oraz do biblioteki, a także ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak toalet dla osób z niepełnosprawnościami. Bezpośrednio przy wejściu do budynku znajdują się miejsca parkingowe bez oznaczeń dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a
Biblioteka Filialna w Mikluszowicach
Budynek posiada 2 kondygnacje. Biblioteka znajduje się na parterze budynku. Do budynku prowadzi 1 wejście. W budynku znajduje się klatka schodowa (2 stopnie) do wejścia do biblioteki, bez podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Szerokość drzwi wejściowych do biblioteki dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Brak toalet dla osób z niepełnosprawnościami. Brak parkingu dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Informacje dodatkowe
Gminna Biblioteka Publiczna w Drwini oraz Biblioteki Filialne dysponują łącznie 9 stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu. W dyspozycji odwiedzających jest również skaner, ksero, rzutnik multimedialny, drukarki. W bibliotekach dostępne są książki z dużym drukiem dla osób słabowidzących.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja