Ogłoszenie o naborze na stanowisko bibliotekarza w filii Biblioteki w Mikluszowicach

O G Ł O S Z E N I E

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Drwini
z siedzibą Drwinia 199, 32-709 Drwinia
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: młodszy bibliotekarz/ bibliotekarz/starszy bibliotekarz (w zależności od posiadanego stażu i doświadczenia)

Warunki pracy:
1. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.
2. Miejsce wykonywania pracy: Biblioteka w Mikluszowicach.
3. Rodzaj umowy: umowa na czas określony – okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia.

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe lub średnie preferowane bibliotekarskie, znajomość zagadnień bibliotekarskich.
2. Obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego.
3. Znajomość podstawowych przepisów z zakresu funkcjonowania bibliotek.
4. Znajomość literatury.
5. Umiejętność obsługi komputera.
6. Umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy, w tym sprawnej i szybkiej realizacji powierzonych zadań, zdolności organizacyjne.
7. Komunikatywność oraz umiejętność nawiązywania dobrych relacji z użytkownikami biblioteki.
8. Dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność.
9. Umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych.
10. Wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Gromadzenie, opracowywanie, ewidencjonowanie i udostępnianie zbiorów biblioteki.
2. Organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne.
3. Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.
4. Udzielanie informacji w oparciu o warsztat informacyjno-bibliograficzny biblioteki.
5. Sporządzanie sprawozdań, analiz, planów z działalności biblioteki.
6. Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Drwini.

Wymagane dokumenty:
1. Podpisany własnoręcznie list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.
2. Podpisany własnoręcznie życiorys.
3. Świadectwa ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie lub ich odpisy
(z klauzulą: „za zgodność z przedłożonym dokumentem”, miejscowość, data i podpis).
4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje, ukończone szkolenia, kursy lub ich odpisy 
(z klauzulą: „za zgodność z przedłożonym dokumentem”, miejscowość, data i podpis).
5. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. Wypełniony i podpisany załącznik do ogłoszenia.

Informacja o terminie i miejscu składania ofert:
Dokumenty należy składać osobiście bądź przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Drwini
32-709 Drwinia 199
w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Praca na stanowisku bibliotekarza ”,
w terminie do 23 sierpnia 2022 roku, do godz. 16:00  (decyduje data wpływu).
Osoby, które spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Klauzula – rekrutacja, do ogłoszenia o pracę

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja