O nas

INFORMACJE OGÓLNE

Gminna Biblioteka Publiczna w Drwini jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy Drwinia Nr XIV/79/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. Obok biblioteki głównej w Drwini na terenie gminy Drwinia działają dwie jej filie w Grobli i Mikluszowicach.

Do podstawowych zadań bibliotek publicznych terenu gminy Drwinia należy:

• gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych

• udostępnienie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz i na miejscu

• prowadzenie działalności infomacyjnej

• popularyzacja książki, wiedzy i czytelnictwa

• współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami
w zakresie zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy

 

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja