RODO

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Drwini reprezentowana przez Kierownika – Panią Sylwię Gadowską.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Michała Skowrona, z którym można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej skarbnik.audyt@onet.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e RODO:
– w celu świadczenia usług biblioteki na podstawie art. 4 i art. 6 zgodnie z Ustawą z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach;
– w celu realizacji zadań wynikających ze statutu jednostki;
gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody;
w celu realizacji umów.
4. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji w/w celów. W przypadku niepodania danych występuje brak możliwości świadczenia usług przez Bibliotekę. Podanie danych jest obowiązkowe w przypadku przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
5. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
6. Dane mogą być udostępnione innym podmiotom w celu organizowania konkursów, w których uczestnicy będą brać udział. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy t.j. 5 lat licząc od dnia przeprowadzenia ostatniej operacji w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, pobrania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja